Escola

PROJECTE EDUCATIU - EQUIP DOCENT - INSTAL·LACIONS

PRINCIPIS PEDAGÒGICS
 • Els alumnes i les alumnes constitueixen el principal i prioritari sentit de l’Escola; es partirà de l'experiència pròpia per a la construcció de nous coneixements.
 • Es vetllarà per una formació harmònica i integral que potenciï l’assoliment de les capacitats i les competències bàsiques donades pel nou currículum del Departament; potenciant el treball cooperatiu i interdisciplinar.
 • L'Escola serà plural i diversa, i alhora personalitzada.
 • L'Escola promourà la catalanitat, mantindrà una actitud de respecte, tolerància i convivència, i fomentarà els valors ètics i estètics.
 • La llengua base de l’aprenentatge és el català. S’inicia l’aprenentatge de la llengua anglesa a P4 i de la llengua castellana a 1r de Primària.
 • Com a escola moderna i de qualitat, fomentarà l’ús de les noves tecnologies, la recerca científica i els valors de la cultura humanística.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

La llengua base de l'ensenyament és el català.
S’inicia l’aprenentatge de l’anglès a P4 i el de la llengua castellana a 1r. 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Es prioritzarà el treball en petits grups, per racons, desdoblaments, agrupaments flexibles, ... per tal d'atendre la diversitat, amb el suport de l'EAP de Granollers.

PROJECTES INNOVADORS
 • Projecte de biblioteca escolar puntedu: Un món fantàstic i real. La biblioteca és l’eix vertebrador de l’aprenentatge del centre, ja que és un espai de recerca, consulta, lectura, ... on els nostres alumnes hi realitzen activitats relacionades amb totes les àrees.
 • Projecte experimental de llengües estrangeres: We are ready. L’aprenentatge de la llengua anglesa s’inicia a P4 en grup reduït i com a llengua de comunicació.
 • Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement: audiovisuals i informàtica. La càmera fotogràfica, la càmera de vídeo, els projectors, la ràdio, l’ordinador, la pissarra digital, ... s’utilitzen com a recurs d’aprenentatge en totes les àrees curriculars per tal de desenvolupar la competència digital.
 • El blog de l’escola s’actualitza constantment i s’hi van penjant les activitats dels alumnes. Es potencia la participació de les famílies.
 • L’art dins l’escola. Per tal de potenciar la creativitat i la imaginació, per treballar diferents tècniques de llenguatge visual i plàstic i per donar a conèixer el llegat artístic i cultural utilitzem les obres dels artistes com a referents. Mirem i parlem sobre artistes i les característiques de les seves obres d'art, ja sigui pintura, escultura o arquitectura, a través de làmines o de fotografies o visitant una exposició o un museu, si s’escau. Potenciem així la competència artística i cultural.
 • Medi ambient. Realitzem activitats que potencien un ensenyament – aprenentatge actiu i participatiu creant una ètica de conservació i respecte cap a la natura i el medi en general. Aprofitem l’entorn per observar els canvis estacionals dels arbres i de les plantes i concretament tirar endavant les activitats de l’hort i del jardí a l’escola. Fomentem una alimentació sana promovent el consum d’hortalisses i fruites.

NIVELLS EDUCATIUS IMPARTITS:

Educació Infantil i Educació Primària

SORTIDES EDUCATIVES

S’organitzaran:
 • Sortides a peu per l’entorn de l’escola.
 • Activitats culturals dins la programació de les activitats per a les escoles que organitza la Fundació Privada Cultural de Granollers.
 • Recital de poesia a P3 i teatre en anglès a partir de P4.
 • Sortides d’un dia per tal d’aprofundir en coneixements treballats a l’aula.
 • Colònies.